Toolbar-Menü
Hauptmenü

Komunikat prasowy Poczdam, 10.03.2021 r.

Rzecznik rządu Florian Engels informuje o wynikach posiedzenia rządu:

Wspólnie przeciwko koronawirosowi: Rząd przedłuża rozporządzenie dotyczące kwarantanny dla podróżnych przyjeżdżających i powracających z zagranicy, z dodatkowymi wyjątkami dla osób dojeżdżających do pracy na granicy i pracowników sezonowych

Rząd krajowy zatwierdził aktualizację rozporządzenia o kwarantannie na wczorajszym posiedzeniu gabinetu. Wchodzi ona w życie jutro, w czwartek 11 marca, i obowiązuje do 2 kwietnia włącznie. Zgodnie z tym osoby wjeżdżające do Brandenburgii muszą nadal uwzględniać obowiązujące obowiązki w zakresie rejestracji, testów i kwarantanny.

Rozróżnia się tutaj, czy osoby wjeżdżające lub powracające z zagranicy przebywały przed wjazdem w (1) obszarze ryzyka, (2) obszarze wysokiej zachorowalności lub (3) obszarze występowania wariantów wirusa. W zależności od klasyfikacji ryzyka wyjątki obejmują osoby dojeżdżające do pracy na granicy, pracowników sezonowych lub osób odwiedzających najbliższych członków rodziny. Naruszenie zasad może być karane grzywną w wysokości do 25.000 euro.

Dzięki dostosowaniu rozporządzenia o kwarantannie, rząd krajowy podejmuje niezbędne środki ostrożności w celu spełnienia obowiązkowych wymogów ochrony przed zakażeniem. Na przykład obowiązek kwarantanny został przedłużony z 10 do 14 dni w przypadku wjazdu z (3) obszaru występowania wariantów wirusa. Równocześnie podjęto ustalenia dotyczące utrzymania ciągłości pracy zakładów oraz wymiany zawodowej i rodzinnej w rejonie przygranicznym z Polską. Dla osób dojeżdżających do pracy na granicy i osób często przekraczających granicę ze względu na pracę lub kształcenie stworzono wyjątki, m.in. w zakresie korzystania z usług dziennej opieki nad dziećmi, uregulowano możliwości wjazdu dla pilnie potrzebnych pracowników sezonowych oraz przedłużono do 14 dni obowiązek kwarantanny w przypadku wjazdu z (3) obszaru występowania wariantów wirusa.

„Mały ruch graniczny”, np. w celu dokonania zakupów w Polsce, nadal prowadzi do obowiązku kwarantanny. Obowiązek złożenia cyfrowej deklaracji wjazdu pozostaje w mocy i jest regulowany przepisami federalnego rozporządzenia w sprawie wjazdu.

Tło

(1) obszar ryzyka, (2) obszar wysokiej zachorowalności i (3) obszar występowania wariantów wirusa.

Federalne Ministerstwo Zdrowia, w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, ocenia obszary poza Republiką Federalną Niemiec pod względem ryzyka zakażenia.

(1) Obszary ryzyka to obszary o zwiększonym ryzyku zakażenia. Sąsiadująca z Brandenburgią Polska jest obecnie jednym z obszarów ryzyka.

(2) Obszary o wysokiej zachorowalności to obszary o szczególnie wysokiej liczbie przypadków, np. gdy ilość przypadków kilkukrotnie przekracza średnią zachorowalność odnotowaną w ciągu 7 kolejnych dni w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców w Niemczech, a co najmniej z zachorowalnością na przestrzeni 7 dni wynoszącą 200.

(3) Obszary występowania wariantów wirusa mogą oznaczać obszary, na których rozprzestrzenia się wariant wirusa (mutacja) koronawirusa SARS-CoV-2, który nie jest jednocześnie szeroko rozpowszechniony w Niemczech i co do którego można założyć, że stanowi szczególne zagrożenie.

Instytut Roberta Kocha publikuje w Internecie pod adresem www.rki.de/risikogebiete stale aktualizowaną listę obszarów ryzyka.

Obowiązkowe testy

Osoby wjeżdżające do kraju z (1) obszaru ryzyka mogą wjechać do kraju bez poddawania się testom, ale zawsze muszą poddać się testom w ciągu 48 godzin od przyjazdu i przedstawić dowód na żądanie właściwego organu ds. zdrowia. W przypadku wjazdu z (2) obszaru o wysokiej zachorowalności lub (3) obszaru występowania wariantów wirusa, przy wjeździe musi być zawsze dostępny ujemny wynik testu, który nie może być starszy niż 48 godzin.

Kwarantanna

Każdy, kto wjeżdża na teren Brandenburgii, jest z reguły zobowiązany do odbycia 10-dniowej kwarantanny po wjeździe. Ma to zastosowanie do wszystkich osób przybywających lub powracających, które w momencie wjazdu w ciągu ostatnich dziesięciu dni przebywały w regionie sklasyfikowanym jako (1) obszar ryzyka lub (2) obszar wysokiej zachorowalności. W przypadku odpowiadających pobytów w (3) obszarze występowania wariantów wirusa, obowiązek kwarantanny zostaje przedłużony do 14 dni. W tym okresie niedozwolone są odwiedziny osób nienależących do własnego gospodarstwa domowego.

Czas trwania kwarantanny może zostać przedwcześnie zakończony jedynie w przypadku osób wjeżdżających z (1) obszarów ryzyka lub (2) obszarów o wysokiej zachorowalności, po uzyskaniu przez nie negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż piątego dnia po wjeździe. Osoby przybywające z (3) obszarów występowania wariantów wirusa nie mogą przedwcześnie zakończyć kwarantanny poprzez uzyskanie ujemnego wyniku testu.

Przykłady wyjątków w zależności od kategorii osób

Osoby przejeżdżające tranzytem

Osoby przejeżdżające tranzytem są zobowiązane do opuszczenia kraju związkowego Brandenburgia najszybszą drogą.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Nie

Nie

Tak

Okazanie testu

Nie

Nie

Tak

Kwarantanna

Nie

Nie

Nie

 

Sektor zdrowia i transport towarów

Osoby, których działania są pilnie potrzebne i niezbędne do utrzymania systemu opieki zdrowotnej oraz osoby, które z powodów zawodowych przewożą osoby, towary lub towary przez granice drogowe, kolejowe, morskie lub lotnicze. Zwolnienie to jest konieczne dla utrzymania infrastruktury o znaczeniu systemowym dla społeczności, jak np. zapewnienie dostaw dla ludności, ale także dla utrzymania gospodarki. Zwolnienie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana osoba przebywała w strefie zagrożenia krócej niż 72 godziny lub wjeżdża na terytorium federalne na okres do 72 godzin.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Nie (transport towarów)

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak

Okazanie testu

Nie

Tak (sektor ochrony zdrowia)

Nie (transport towarów)

Tak (przy wjeździe)

Kwarantanna

Nie

Nie

Nie

 

Rodzina

Osoby odwiedzające krewnych pierwszego stopnia (w szczególności rodziców lub dzieci) lub małżonka albo konkubenta niebędącego członkiem tego samego gospodarstwa domowego. Objęte są nimi również osoby sprawujące wspólną opiekę lub posiadające prawo do kontaktów z dzieckiem. Wyjątek ten ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy osoby te przebywały w strefie zagrożenia krócej niż 72 godziny lub wjechały na terytorium federalne na okres do 72 godzin.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak

Okazanie testu

Nie

Tak (przy wjeździe)

Tak (przy wjeździe)

Kwarantanna

Nie

Nie

Tak

 

Zawód, szkoła, studia, dokształcanie

Wyjątki dotyczą osób dojeżdżających do pracy za granicą (zamieszkałych w Brandenburgii) oraz osób dojeżdżających do pracy za granicą (zamieszkałych za granicą), jeżeli przekroczenie granicy jest absolutnie konieczne w celu wykonywania zawodu, odbywania studiów, kształcenia się w miejscu pracy, nauki lub szkolenia lub w celu skorzystania z usług opieki dziennej nad dziećmi i jeżeli powracają one do miejsca zamieszkania regularnie, co najmniej raz w tygodniu.

Konieczność odbycia zajęć lub szkolenia musi być sprawdzona i poświadczona przez pracodawcę, klienta, szkołę lub instytucję edukacyjną. To samo dotyczy istnienia i przestrzegania odpowiednich koncepcji w zakresie ochrony i higieny. Zaświadczenia zawsze należy przedkładać w języku niemieckim. W przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantów wirusa obowiązek kwarantanny nie ma zastosowania tylko wtedy, gdy działalność danej osoby jest niezbędna do utrzymania ciągłości pracy zakładów i jest to poświadczone przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak

Okazanie testu

Nie

Tak (przy wjeździe)

Tak (przy wjeździe)

Kwarantanna

Nie

Nie

Tak, chyba że dana osoba jest niezbędna dla zachowania ciągłości pracy zakładów.

 

Pracownicy sezonowi

Pracownicy sezonowi, którzy wjeżdżają na teren Brandenburgii w celu podjęcia pracy na okres co najmniej trzech tygodni, jeżeli w miejscu zakwaterowania i wykonywania pracy przez pierwsze dziesięć dni po wjeździe podejmowane wobec tej grupy zakładowe działania z zakresu higieny i środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu poza grupą pracowniczą, które są porównywalne z kwarantanną. Opuszczenie miejsca zakwaterowania w tym okresie jest dozwolone tylko w celu wykonania działalności.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Tak

Tak

Tak

Okazanie testu

Tak (możliwe 48 godzin po wjeździe)

Tak (przy wjeździe)

Tak (przy wjeździe)

Kwarantanna

Nie

Nie

Nie

 

Pełną listę przepisów dotyczących obowiązkowej rejestracji, testów i kwarantanny można znaleźć tutaj: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/coronavirus/informationen-zum-neuartigen-coronavirus/

Rzecznik rządu Florian Engels informuje o wynikach posiedzenia rządu:

Wspólnie przeciwko koronawirosowi: Rząd przedłuża rozporządzenie dotyczące kwarantanny dla podróżnych przyjeżdżających i powracających z zagranicy, z dodatkowymi wyjątkami dla osób dojeżdżających do pracy na granicy i pracowników sezonowych

Rząd krajowy zatwierdził aktualizację rozporządzenia o kwarantannie na wczorajszym posiedzeniu gabinetu. Wchodzi ona w życie jutro, w czwartek 11 marca, i obowiązuje do 2 kwietnia włącznie. Zgodnie z tym osoby wjeżdżające do Brandenburgii muszą nadal uwzględniać obowiązujące obowiązki w zakresie rejestracji, testów i kwarantanny.

Rozróżnia się tutaj, czy osoby wjeżdżające lub powracające z zagranicy przebywały przed wjazdem w (1) obszarze ryzyka, (2) obszarze wysokiej zachorowalności lub (3) obszarze występowania wariantów wirusa. W zależności od klasyfikacji ryzyka wyjątki obejmują osoby dojeżdżające do pracy na granicy, pracowników sezonowych lub osób odwiedzających najbliższych członków rodziny. Naruszenie zasad może być karane grzywną w wysokości do 25.000 euro.

Dzięki dostosowaniu rozporządzenia o kwarantannie, rząd krajowy podejmuje niezbędne środki ostrożności w celu spełnienia obowiązkowych wymogów ochrony przed zakażeniem. Na przykład obowiązek kwarantanny został przedłużony z 10 do 14 dni w przypadku wjazdu z (3) obszaru występowania wariantów wirusa. Równocześnie podjęto ustalenia dotyczące utrzymania ciągłości pracy zakładów oraz wymiany zawodowej i rodzinnej w rejonie przygranicznym z Polską. Dla osób dojeżdżających do pracy na granicy i osób często przekraczających granicę ze względu na pracę lub kształcenie stworzono wyjątki, m.in. w zakresie korzystania z usług dziennej opieki nad dziećmi, uregulowano możliwości wjazdu dla pilnie potrzebnych pracowników sezonowych oraz przedłużono do 14 dni obowiązek kwarantanny w przypadku wjazdu z (3) obszaru występowania wariantów wirusa.

„Mały ruch graniczny”, np. w celu dokonania zakupów w Polsce, nadal prowadzi do obowiązku kwarantanny. Obowiązek złożenia cyfrowej deklaracji wjazdu pozostaje w mocy i jest regulowany przepisami federalnego rozporządzenia w sprawie wjazdu.

Tło

(1) obszar ryzyka, (2) obszar wysokiej zachorowalności i (3) obszar występowania wariantów wirusa.

Federalne Ministerstwo Zdrowia, w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, ocenia obszary poza Republiką Federalną Niemiec pod względem ryzyka zakażenia.

(1) Obszary ryzyka to obszary o zwiększonym ryzyku zakażenia. Sąsiadująca z Brandenburgią Polska jest obecnie jednym z obszarów ryzyka.

(2) Obszary o wysokiej zachorowalności to obszary o szczególnie wysokiej liczbie przypadków, np. gdy ilość przypadków kilkukrotnie przekracza średnią zachorowalność odnotowaną w ciągu 7 kolejnych dni w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców w Niemczech, a co najmniej z zachorowalnością na przestrzeni 7 dni wynoszącą 200.

(3) Obszary występowania wariantów wirusa mogą oznaczać obszary, na których rozprzestrzenia się wariant wirusa (mutacja) koronawirusa SARS-CoV-2, który nie jest jednocześnie szeroko rozpowszechniony w Niemczech i co do którego można założyć, że stanowi szczególne zagrożenie.

Instytut Roberta Kocha publikuje w Internecie pod adresem www.rki.de/risikogebiete stale aktualizowaną listę obszarów ryzyka.

Obowiązkowe testy

Osoby wjeżdżające do kraju z (1) obszaru ryzyka mogą wjechać do kraju bez poddawania się testom, ale zawsze muszą poddać się testom w ciągu 48 godzin od przyjazdu i przedstawić dowód na żądanie właściwego organu ds. zdrowia. W przypadku wjazdu z (2) obszaru o wysokiej zachorowalności lub (3) obszaru występowania wariantów wirusa, przy wjeździe musi być zawsze dostępny ujemny wynik testu, który nie może być starszy niż 48 godzin.

Kwarantanna

Każdy, kto wjeżdża na teren Brandenburgii, jest z reguły zobowiązany do odbycia 10-dniowej kwarantanny po wjeździe. Ma to zastosowanie do wszystkich osób przybywających lub powracających, które w momencie wjazdu w ciągu ostatnich dziesięciu dni przebywały w regionie sklasyfikowanym jako (1) obszar ryzyka lub (2) obszar wysokiej zachorowalności. W przypadku odpowiadających pobytów w (3) obszarze występowania wariantów wirusa, obowiązek kwarantanny zostaje przedłużony do 14 dni. W tym okresie niedozwolone są odwiedziny osób nienależących do własnego gospodarstwa domowego.

Czas trwania kwarantanny może zostać przedwcześnie zakończony jedynie w przypadku osób wjeżdżających z (1) obszarów ryzyka lub (2) obszarów o wysokiej zachorowalności, po uzyskaniu przez nie negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż piątego dnia po wjeździe. Osoby przybywające z (3) obszarów występowania wariantów wirusa nie mogą przedwcześnie zakończyć kwarantanny poprzez uzyskanie ujemnego wyniku testu.

Przykłady wyjątków w zależności od kategorii osób

Osoby przejeżdżające tranzytem

Osoby przejeżdżające tranzytem są zobowiązane do opuszczenia kraju związkowego Brandenburgia najszybszą drogą.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Nie

Nie

Tak

Okazanie testu

Nie

Nie

Tak

Kwarantanna

Nie

Nie

Nie

 

Sektor zdrowia i transport towarów

Osoby, których działania są pilnie potrzebne i niezbędne do utrzymania systemu opieki zdrowotnej oraz osoby, które z powodów zawodowych przewożą osoby, towary lub towary przez granice drogowe, kolejowe, morskie lub lotnicze. Zwolnienie to jest konieczne dla utrzymania infrastruktury o znaczeniu systemowym dla społeczności, jak np. zapewnienie dostaw dla ludności, ale także dla utrzymania gospodarki. Zwolnienie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana osoba przebywała w strefie zagrożenia krócej niż 72 godziny lub wjeżdża na terytorium federalne na okres do 72 godzin.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Nie (transport towarów)

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak

Okazanie testu

Nie

Tak (sektor ochrony zdrowia)

Nie (transport towarów)

Tak (przy wjeździe)

Kwarantanna

Nie

Nie

Nie

 

Rodzina

Osoby odwiedzające krewnych pierwszego stopnia (w szczególności rodziców lub dzieci) lub małżonka albo konkubenta niebędącego członkiem tego samego gospodarstwa domowego. Objęte są nimi również osoby sprawujące wspólną opiekę lub posiadające prawo do kontaktów z dzieckiem. Wyjątek ten ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy osoby te przebywały w strefie zagrożenia krócej niż 72 godziny lub wjechały na terytorium federalne na okres do 72 godzin.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak

Okazanie testu

Nie

Tak (przy wjeździe)

Tak (przy wjeździe)

Kwarantanna

Nie

Nie

Tak

 

Zawód, szkoła, studia, dokształcanie

Wyjątki dotyczą osób dojeżdżających do pracy za granicą (zamieszkałych w Brandenburgii) oraz osób dojeżdżających do pracy za granicą (zamieszkałych za granicą), jeżeli przekroczenie granicy jest absolutnie konieczne w celu wykonywania zawodu, odbywania studiów, kształcenia się w miejscu pracy, nauki lub szkolenia lub w celu skorzystania z usług opieki dziennej nad dziećmi i jeżeli powracają one do miejsca zamieszkania regularnie, co najmniej raz w tygodniu.

Konieczność odbycia zajęć lub szkolenia musi być sprawdzona i poświadczona przez pracodawcę, klienta, szkołę lub instytucję edukacyjną. To samo dotyczy istnienia i przestrzegania odpowiednich koncepcji w zakresie ochrony i higieny. Zaświadczenia zawsze należy przedkładać w języku niemieckim. W przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantów wirusa obowiązek kwarantanny nie ma zastosowania tylko wtedy, gdy działalność danej osoby jest niezbędna do utrzymania ciągłości pracy zakładów i jest to poświadczone przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak (jeśli pobyt trwa ponad 24 godziny)

Tak

Okazanie testu

Nie

Tak (przy wjeździe)

Tak (przy wjeździe)

Kwarantanna

Nie

Nie

Tak, chyba że dana osoba jest niezbędna dla zachowania ciągłości pracy zakładów.

 

Pracownicy sezonowi

Pracownicy sezonowi, którzy wjeżdżają na teren Brandenburgii w celu podjęcia pracy na okres co najmniej trzech tygodni, jeżeli w miejscu zakwaterowania i wykonywania pracy przez pierwsze dziesięć dni po wjeździe podejmowane wobec tej grupy zakładowe działania z zakresu higieny i środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu poza grupą pracowniczą, które są porównywalne z kwarantanną. Opuszczenie miejsca zakwaterowania w tym okresie jest dozwolone tylko w celu wykonania działalności.

 

Obszar ryzyka

Obszar o wysokiej zachorowalności

Obszar występowania wariantów wirusa

Obowiązek rejestracji

Tak

Tak

Tak

Okazanie testu

Tak (możliwe 48 godzin po wjeździe)

Tak (przy wjeździe)

Tak (przy wjeździe)

Kwarantanna

Nie

Nie

Nie

 

Pełną listę przepisów dotyczących obowiązkowej rejestracji, testów i kwarantanny można znaleźć tutaj: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/coronavirus/informationen-zum-neuartigen-coronavirus/